Reportage.

2017-03-28 06:52
  • Ett fält med avverkad energiskog. ”Eftersom ny skog odlas binder marken och växterna mer koldioxid än vad som släpps ut. Det binder också mer än om man inte hade odlat något där”, säger Charlotta Pörsö, doktor i energi och teknik. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Ett fält med avverkad energiskog. ”Eftersom ny skog odlas binder marken och växterna mer koldioxid än vad som släpps ut. Det binder också mer än om man inte hade odlat något där”, säger Charlotta Pörsö, doktor i energi och teknik.
  • Pellets.  Bild: Pat Wellenbach
    Pellets.

Bättre pellets med energiskog

Värmer du villan med pellets för klimatets skull? Det är inte ett koldioxidneutralt val, förklarar Charlotta Pörsö, doktor i energi och teknik. ”Men om pellets gjordes av energiskog skulle det ha en kylande inverkan på klimatet.”

Biobränslen är ett växande energislag i världen. De betraktas ofta som koldioxidneutrala i klimatberäkningar, men så är det inte riktigt. Att hugga ned skog och behandla råvaran kräver ofta i sig fossil energi, och sedan bränner vi upp organiskt material som kunde ha bundit kol. Det har fått en del att kritisera beräkningar som rör biobränslen för att vara alltför optimistiska.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Mycket oanvänd åkermark

Charlotta Porsö har undersökt koldioxidutsläpp från olika varianter av biomassa i sin nyligen framlagda doktorsavhandling. Där har hon tagit fram en metod för att utvärdera klimateffekter över tid från olika biobränslen, och även från fossila bränslen. Sedan har hon specifikt undersökt pelletsproduktionen.

–  Det är inte alls lika skadligt att använda pellets som att elda fossila bränslen, men det frigörs ändå koldioxid, säger Charlotte Porsö.

– Dels handlar det om sättet som pellets produceras, med avverkning och transporter. Men också att kol frigörs när man eldar. Den binds visserligen sedan igen till ny biomassa. Men det tar tid, och under den tiden befinner sig koldioxiden i atmosfären. 

Charlotte Porsös avhandling visar att pellets från energiskog på svensk åkermark har en kylande effekt på klimatet, men pellets från avverkningsrester har motsatt effekt. 

– Anledningen är att det finns ganska mycket oanvänd åkermark i Sverige, och planteras energiskog där, som poppel eller salix, så binds koldioxiden både till växterna och till marken. 

Men sedan eldar man ju upp dem igen?

– Ja, men eftersom ny skog odlas binder marken och växterna mer koldioxid än vad som släpps ut. Det binder också mer än om man inte hade odlat något där. 

Att använda avverkningsrester däremot, ska ställas mot ett scenario där kvistar och trädtoppar hade fått ligga kvar på marken. 

– Då hade de gett ifrån sig koldioxid mycket långsammare och en del av kolet hade fortfarande bundits i marken i stället för att hamna i luften, säger Charlotta Porsö.

I samarbete med en kollega i Mocambique undersökte hon också effekten av pellets från eukalyptusplanteringar som hade anlagts på outnyttjad mark. Också det visade sig ha en kylande effekt på klimatet, åtminstone inledningsvis.

”Pellets är bättre än fossila bränslen”

Pelletsproduktionen har ökat stort de senaste åren när allt fler länder har velat ersätta bränslet i fossilt eldade kraftverk med annat. Men de flesta pellets har inte tillverkats under de omständigheter och med de trädslag som Charlotta Porsö har funnit mest effektiva, och skulle biomassan överutnyttjas så håller inte ekvationen. 

– Men det är viktigt att säga att alla typer av pellets är bättre än fossila bränslen.

Charlotta Porsö konstaterar att det visserligen går åt energi i produktionen, men att man får ut sju till elva gånger mer.

– Ur ett klimatperspektiv är det alltså gynnsamt att ersätta fossilt kol med pellets från alla de system jag har undersökt.

Pellets

Produktionen av pellets i Sverige var under 2015 cirka 1 663 000 ton motsvarande åtta terawattimmar energi. Pellets produceras framför allt av bi-produkter från sågverks- och träindustrin, men även andra råvaror förekommer.

Trots att pelletsanvändningen i Sverige har minskat så ökar pelletsproduktionen eftersom vi exporterar mer. 2015 hade importen till Sverige halverats från två år tidigare, medan produktionen- av pellets ökade med 150 000 ton.

Charlotte Porsös avhandling visar dock att de pellets som produceras här skulle få bättre effekt på klimatet om de i huvudsak kom från energiskog odlad på mark som för närvarande inte brukas. Men oavsett vilket virke som används är klimatnyttan större med biobränslen än med fossila.